PUNKT WYJŚCIA

Wspieranie mobilność pracowników europejskich, a także zaoferowanie możliwości porównania wymaganych kwalifikacji i umiejętności.

Europejskie Ramy Kwalifikacji stanowią podstawę do porównania wyników nauczania. Walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się nie jest dostępna dla wszystkich obywateli. Globalna konkurencja będzie wymagać w przyszłości rozwoju kompetencji. Rozwój umiejętności jest jednym z najważniejszych instrumentów zapewniających przyszłość. To wielkie wyzwanie: zmierzyć nieformalne i pozaformalne umiejętności, zestawić wyniki badań i wyciągnąć wnioski.  A potrzeba rozwijania umiejętności i kompetencji kształcenia zawodowego doradców i konsultantów jest konieczna po to, by radzić sobie z tymi wyzwaniami. Istnieje również niewystarczająca liczba narzędzi pozwalających na uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących kompetencji, dyplomów lub świadectw uzyskanych w trakcie pracy i zdobywania doświadczenia życiowego. Dlatego projekt ma reagować na te potrzeby. Punktem wyjścia projektu jest System KØDE®. KØDE® to akronim słów "Kompetenz - Diagnostik und-Entwicklung" (Kompetencje - Diagnostyka - Rozwój). To oznacza rozbudowany system diagnostyczny oraz system szkolenia i coachingu. Z punktu widzenia naukowego, to system analizy umiejętności dostosowany do Europejskich Ram Kwalifikacji.

KODE - NQF

Projekt KøDE-NQF - “Uznawanie i potwierdzanie nieformalnych i pozaformalnych kompetencji w kontekscie Krajowych Ram Kwalifi kacji” ma na celu wdrozenie systemu KODE® w krajach partnerskich (Niemcy, Wlochy i Polska). System KODE® zostal opracowany w 1997 roku przez Erpenbeck / Heyse i od tego czasu jest stale rozwijany. Podstawa tego systemu sa 64 obszary kompetencji (atlas kompetencji); w wielu krajach europejskich system ten jest wykorzystywany do rozwoju personelu w prywatnych przedsiebiorstwach lub instytucjach rzadowych Projekt ma na celu modyfi kacje i dostosowanie tresci systemu KODE® do Europejskich i Krajowych Ram Kwalifi kacji w krajach partnerskich. Celem projektu Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Zarys projektu jest zapewnienie doradcom, trenerom oraz konsultantom nauczycielom ksztalcenia zawodowego kompletu wytycznych szkoleniowych, które mozna latwo dostosowac nie tylko do indywidualnych potrzeb uzytkowników, ale takze do specyfi cznych kultur uczenia w krajach partnerskich. Placówki ksztalcenia zawodowego uzyskaja dostep do efektywnych materialów szkoleniowych, które beda wsparciem w zakresie pomiaru lub oceny kompetencji i umiejetnosci nabytych w kontekscie pozaformalnym i nieformalnym oraz, które umozliwia weryfi kacje tych umiejetnosci zgodnie ze standardami Krajowych i Europejskich Ram Kwalifi kacji.
Projekt zwraca równiez uwage na ludzi, którzy posiadaja nie tylko wyksztalcenie formalne i kwalifi kacje zawodowe, ale równiez wysoko rozwiniete umiejetnosci i kompetencje nieformalne i pozaformalne, i którzy potrzebuja mozliwosci przejrzystego porównania tych kompetencji na europejskim lub swiatowym rynku pracy.
Glównymi produktami projektu beda narzedzia KøDE-KRK/ kwestionariusze dostosowane do pomiaru i oceny kompetencji nabytych nieformalnie i pozaformalnie zgodnie z poziomami ERK i co za tym idzie z odpowiednimi Krajowymi Ramami Kwalifi kacji, jak równiez materialy informacyjne z pakietu szkoleniowego w celu poinformowaniadla uzytkowników, pokazujace w jaki sposób wdrozyc te narzedzia w procesie doradczym.

CELE

• transfer, adaptacja i weryfikacja systemu Kode® do KRK w Niemczech, Włoszech i Polsce;

• modyfikacja treści przez uwzględnienie ERK i KRK krajów partnerskich;

• opracowanie materiałów poprzez dodanie wytycznych dla nauczycieli, trenerów i doradców na temat sposobu wdrożenia systemu z uwzględnieniem zapotrzebowania użytkowników indywidualnych, kultury nauczania w krajach partnerskich i wymagań systemu kształcenia zawodowego.